WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Informacja dot. zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Informacja dot. zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 
W związku z wejściem w życie z dniem 23.09.2019 r. art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1593), Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż:

I. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

II. Zgoda jest wydawana jednostce ochrony zdrowia, która:

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe;
2) dysponuje odpowiednią liczbą personelu o kwalifikacjach odpowiednich do działalności, jaką zamierza prowadzić ta jednostka;
3) dysponuje urządzeniami radiologicznymi i urządzeniami pomocniczymi niezbędnymi do wykonywania badań diagnostycznych lub zabiegów;
4) stosuje właściwe dla prowadzonej działalności medyczne procedury radiologiczne;
5) wdrożyła program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe.

III. Zgoda, o której mowa powyżej, jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio właściwego miejscowo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej. Ww. opinię, konsultanci wojewódzcy wydają nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

IV. Odmowa wydania zgody, następuje w przypadku:

1) gdy jednostka ochrony zdrowia nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1;
2) gdy jednostka ochrony zdrowia nie spełnia wymagań określonych w art. 33q ust. 7 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 33q ust. 13;
3) braku pozytywnej opinii, o której mowa w art. 33q ust. 8.

V. Zgodę, cofa się, w przypadku gdy:

1) nastąpiło cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1;
2) jednostka ochrony zdrowia przestała spełniać wymagania określone w art. 33q ust. 7 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 33q ust. 13.

VI. Powyższe wymagania nie dotyczą działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

 

Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Informacja dot. zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych