WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Substancje dodatkowe w żywności

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Substancje dodatkowe w żywności

 Substancje dodatkowe w żywności

Substancje dodatkowe budzą wiele obaw wśród konsumentów, którzy chcieliby spożywać produkty bezpieczne, smaczne, jednocześnie o atrakcyjnym wyglądzie i długim okresie przechowywania, ale bez zawartości substancji dodatkowych. Należy jednak pamiętać, iż stosowanie niektórych substancji dodatkowych chroni żywność przed zepsuciem na przykład  poprzez hamowanie rozwoju szkodliwych, chorobotwórczych drobnoustrojów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

„dodatek do żywności” - każda substancja, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, lub można spodziewać się zasadnie, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty pochodne stają się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem tej żywności.

Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są całkowicie zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Aktem prawnym regulującym stosowanie substancji dodatkowych do żywności w krajach Unii Europejskiej jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia substancje dodatkowe mogą być stosowane w żywności jeżeli:

  • na proponowanym poziomie stosowania nie stanowią, w oparciu o dostępne dowody naukowe, zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
  • istnieje uzasadniony wymóg technologiczny, który nie może zostać spełniony w inny sposób, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i technologicznych;
  • ich użycie nie wprowadza konsumenta w błąd.

Szczegółowe warunki stosowania substancji dodatkowych w poszczególnych kategoriach środków spożywczych są zawarte w załączniku II do ww. rozporządzenia, czyli w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011r. zmieniajacym załącznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 przez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.

Substancje dodatkowe muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012r. ustanawiającego specyfikacje dodatków do żywności wymienionych w załacznikach II i III do rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności.
 

Nie wolno wprowadzać do obrotu dodatku do żywności ani żywności, która zawiera taki dodatek, jeżeli zastosowanie tego dodatku do żywności nie jest zgodne z przepisami prawa.

 
Przepisy prawa w zakresie substancji dodatkowych stosowanych w żywności można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w informacjach prawnych dot. żywności:
https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/substancje-dodatkowe-aromaty-rozpuszczalniki/

oraz na stronach Komisji Europejskiej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=legislations.search&;legislations.pagination=1