WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - higiena Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe

Żywność - higiena

Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe

20181218 01Definicje dotyczące ww. środków spożywczych zawarte są w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1541 ze zm. z 2018r.: poz. 1669), w art. 3 ust. 3:

pkt 15)
naturalna woda mineralna – woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi

pkt 51)
woda stołowa – woda powstała przez dodanie:

a) naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych zawierających co najmniej jeden składnik mający znaczenie fizjologiczne, taki jak: sód, magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany lub węglany do wody źródlanej albo

b) wody źródlanej lub soli mineralnych, o których mowa w lit. a, do naturalnej wody mineralnej

51a)
woda źródlana – woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm. 2018r.: poz. 1629).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85 z 2011r. poz.466), określa:

  • szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe, w tym wymagania mikrobiologiczne, maksymalne dopuszczalne poziomy naturalnych składników mineralnych tych wód, warunki poddawania tych wód procesom usuwania składników lub nasycania dwutlenkiem węgla,
  • wzorcowy zakres badań, sposób przeprowadzania oceny i kwalifikacji rodzajowej ww. wód,
  • szczególne wymagania dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy ww. wód, o których mowa w pkt 1,
  • szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące wydobywania, transportu i rozlewu wód o których mowa w pkt 1.


Bezpośredni nadzór nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wódy stołowych pełnią terenowo właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Uznanie wody za naturalną wodę mineralną dokonuje w drodze decyzji Główny Inspektor Sanitarny, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Główny Inspektor Sanitarny dokonuje w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu. Informacje jakie winien zawierać ww. wniosek określa treść art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Umieszczenie naturalnej wody mineralnej w corocznym obwieszczeniu Głównego Inspektora Sanitarnego oznacza, że może być ona legalnie wprowadzana do obrotu. Aktualizacja obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne dokonywana jest raz do roku.

20181218 02Wykaz naturalnych wód mineralnych uznanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w tym Polskę dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised.pdf

Opakowanie wody winno zabezpieczać przed zanieczyszczeniem lub zmianą charakterystycznego składu mineralnego. Informacje zawarte na etykiecie (wchodzące w skład oznakowania) na które warto zwracać uwagę przed zakupem naturalnej wody mineralnej, np.:

  • ostrzeżenie wynikające z zawartości w danej wodzie fluorków w stężeniu > 1,5 mg/dm3 „zawiera ponad 1,5 mg/l fluorków. Nie powinna być regularnie spożywana przez niemowlęta i dzieci poniżej 7 roku życia",
  • informacje na temat specyficznych właściwości wody, np.: woda dla dzieci, zalecana w diecie niskosodowej, zawiera wapń,
  • w przypadku wód wysokozmineralizowanych nt. max. ilości spożycia np. 0,5 litra dziennie.

Ważne:

Przechowywanie wody w zbyt wysokich, jak i zbyt niskich temperaturach może mieć wpływ na pogorszenie jej jakości, powodując utratę np. dwutlenku węgla w wodzie gazowanej, zmianę smaku, wytrącenie osadu lub spowodować uszkodzenie opakowań.

Zgodnie z dobrymi praktykami magazynowania napojów, soków i wód zalecana temperatura składowania wód wynosi 5-25°C. W tych warunkach aktywność mikrobiologiczna mogąca obniżyć jakość wód butelkowanych jest spowolniona i dlatego też konieczne jest utrzymanie takiej temperatury, przez cały okres jej przechowywania i dystrybucji.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że wody butelkowane nie powinny być przechowywane w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub w sąsiedztwie źródeł ciepła, np. urządzeń grzejnych itp.

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - higiena Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe