WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Środowisko pracy Zadania

Zadania - Higiena Środowiska Pracy

Zadania w zakresie Higieny Środowiska Pracy 


Zadania PIS dotyczą nadzoru nad warunkami środowiska pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska pracy oraz zapobieganiu powstawania chorób zawodowych.

 1. Nadzór w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dot:
  • substancji i preparatów niebezpiecznych
  • prekursorów narkotykowych
  • substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • czynników biologicznych
  • produktów biobójczych
  • środków ochrony roślin
  • detergentów
  • gazów anestetycznych
  • leków cytostatycznych.  
 2.  Nadzór w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy dot. prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest.

  • Warunki i sposoby bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 74, poz. 649; z późniejszymi zmianami).

 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego dot. chorób zawodowych.
  Postępowanie w sprawach chorób zawodowych składa się z dwóch etapów, tj:
  • Postępowania diagnostyczno – orzeczniczego prowadzonego przez upoważnione do rozpoznawania chorób zawodowych jednostki służby zdrowia, tj. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy oraz w postępowaniu odwoławczym instytuty naukowo – badawcze .

  • Postępowania administracyjnego prowadzonego przez właściwych terenowo (ze względu na siedzibę zakładu pracy) państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz w postępowaniu odwoławczym państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych .

 4. Administrowanie bazą danych w zakresie chorób zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

 5. Administrowanie bazą danych dotyczących substancji, preparatów lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z terenu województwa świętokrzyskiego.

 6. Udzielanie porad i informacji w zakresie:
  • identyfikacji czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,

  • zapobiegania i eliminowania negatywnego dla zdrowia wpływu czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych występujących w środowisku pracy.

 7. Uczestnictwo w programach profilaktycznych dla grup zawodowych o największej zapadalności na choroby zawodowe.

 8. Prowadzenie szkoleń dla osób odbywających staże z zakresu zagadnień dotyczących higieny pracy.

 9. Prowadzenie działań z zakresu środków zastępczych.

 10. Współpraca z:
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach (WOMP)
  • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (IMP)
  • Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (IMPIZŚ)
  • Państwową Inspekcją Pracy w Kielcach (PIP)
  • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ)
  • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN)
  • Policją
Jesteś tutaj: Start Środowisko pracy Zadania