WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Zadania

Zadania - Higiena Dzieci i Młodzieży

Zadania w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży


 

Ocena warunków zdrowotnych środowiska fizycznego placówek oświatowo-wychowawczych

(kontrola warunków sanitarno – higienicznych pomieszczeń szkolnych) 

 • lokalizacja budynku
 • stan sanitarny otoczenia placówki, w tym m.in. miejsce gromadzenia odpadów stałych, nawierzchnia, ogrodzenie i inne
 • stan sanitarno - techniczny budynku oraz jego pomieszczeń:
  • sale lekcyjne, wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne
  • ciągi komunikacyjne
  • pracownie szkolne (w tym fizyczne, chemiczne, pracownie komputerowe i inne)
  • świetlice
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne (ustępy, natryski)
  • szatnie
  • pralnie
  • sale gimnastyczne/rekreacyjne wraz z zapleczem, sale zajęć ruchowych
  • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie sal
  • pokoje sypialne, wypoczynkowe, mieszkalne
  • gabinety medyczne
  • warsztaty szkolne praktycznej nauki zawodu
  • laboratoria i pracownie studenckie
 • mikroklimat pomieszczeń mieszkalnych (wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, temperatura, oświetlenie naturalne i sztuczne)
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem
 • zabezpieczenie uczniów przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także, ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne, zapewnienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 • realizacja wymogów bezpieczeństwa w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klaso-pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych
 • stan techniczny placów rekreacyjno-sportowych oraz sprzętu sportowego
 • system I pomocy
 • opieka medyczna nad uczniami
 • dokumentacja medyczna zatrudnionego personelu
 • stan higieniczny oraz bezpieczeństwo zabawek i pomocy dydaktycznych.


Nadzór w zakresie higieny procesów nauczania

Ocena rozkładów zajęć lekcyjnych wykonywana jest wg ankiety uwzględniającej poszczególne elementy oceny pn.: „Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych


Kontrola wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i  innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku i rekreacji

Ocena ergonomii stanowisk pracy ucznia dokonywana jest na podstawie formularza pn. „Dobór stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika"


Nadzór sanitarny nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży

Obiekty przeznaczone na wypoczynek podlegają kwalifikacji techniczno-sanitarnej, czyli sprawdzeniu warunków, w jakich będą wypoczywały dzieci.
W  przypadku nieprawidłowości wydawane są zalecenia. Ich wykonanie jest warunkiem podpisania karty kwalifikacyjnej obiektu.
Wzór kart kwalifikacyjnej obiektu – załącznik nr 1 Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67

Dokonywanie analiz i ocen z zakresu warunków nauki i  wypoczynku

Inne zadania

 • opracowywanie planów pracy – ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań
 • opracowywanie wytycznych do planów pracy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, analiza planów i sprawozdań
 • wykonywanie ocen, analiz dotyczących stanu sanitarno-higienicznego placówek nauczania, wychowania i wypoczynku w województwie
 • inicjowanie, prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień higieny dzieci i młodzieży
 • nadzór nad działalnością merytoryczną poprzez prowadzenie wizytacji w zakładach nauczania, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kontrolę prowadzonego postępowania administracyjnego, egzekucyjnego zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi
 • wykonywanie prac problemowych pod nadzorem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny oraz analiza lokalnych problemów zdrowotnych w  województwie
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu działania merytorycznego zgodnie z wymogami systemu jakości
 • współpraca z samorządami i organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży w  zakresie organizacji i przygotowania obiektów
 • współpraca przy wdrażaniu programów promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami, które są odpowiedzialne lub zainteresowane warunkami sanitarno-higienicznymi w  placówkach oświatowo-wychowawczych, tj: organami prowadzącymi i  administrującymi zakłady nauczania i  wychowania, Kuratorium Oświaty, strażą pożarną, policją, instytutami naukowo-badawczymi, pozostałymi komórkami organizacyjnymi WSSE
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących stanu sanitarno – higienicznego zakładów nauczania i wychowania,
 • uczestnictwo w opiniowaniu dokumentacji projektowej,
 • uczestnictwo w zwalczaniu epidemii, zatruć pokarmowych – kontrola i instruktaż dla pracowników zakładów nauczania i wychowania.