WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Poradniki, instrukcje Poza szkołą Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej.

Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej.

Wymagania dla organizatorów wypoczynku reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 2016 r. Nr 452,) oraz „instrukcja w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami" 

pdfInstrukcja sanitarna dot. organizowania stacjonarnych… - format: pdf 1,6 MB.

Zgodnie z przywołanym przepisem organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku, a obiekt, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków techniczno - sanitarnych oraz ochrony  środowiska  określonych przepisami, m.in.:

  • odpowiednie warunki zakwaterowania i żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia
  • zasady racjonalnego żywienia
  • wystarczającą ilość bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym
  • właściwe urządzenia do gromadzenia odpadów i ścieków
  • odpowiednie warunki bezpieczeństwa p/pożarowego (nadzorowane  przez straż pożarną)
  • właściwy stan techniczny urządzeń do sportu i rekreacji.

W związku z powyższym organizator przedkłada kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania, formularz zgłoszenia wypoczynku w dwóch wersjach:

(wzór  formularza określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia)

Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce swojej siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku i  przesyła kuratorowi oświaty, państwowemu inspektorowi sanitarnemu  i komendantowi powiatowemu ( miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na  miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku.

Organizator wypoczynku zobowiązany jest posiadać dokumentację potwierdzającą kwalifikacje:
- pracowników pedagogicznych (lub wolontariuszy) zatrudnionych przy przeprowadzeniu wypoczynku
- kierownika wypoczynku

Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania podczas trwania wypoczynku dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników (wolontariuszy) dostarczonych przez organizatora wypoczynku.

Uczestnicy przyjmowani są na wypoczynek  na podstawie kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku z informacją o aktualnym stanie zdrowia (wzór karty kwalifikacyjnej określa załącznik nr 3 w/w rozporządzenia).

W obiekcie  wypoczynku  przewidziane są pomieszczenia do ewentualnej okresowej krótkiej izolacji chorych, zwane pokojami chorych.

Opiekę medyczną organizator zapewnia na ogólnych zasadach, czyli na bazie podstawowej opieki zdrowotnej lub zatrudnia na wypoczynku pielęgniarkę i/lub lekarza.

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Przedstawiciele Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych sprawować będą kontrolę w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Poradniki, instrukcje Poza szkołą Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej.